Hva er strafferettsforsikring?

Strafferettsforsikringen Legal Defence sikrer bedriftens ansatte den beste advokathjelpen ved eventuelle straffbare feilgrep begått på deres arbeidsplass.

I et stadig mer krevende arbeidsliv kan det dessverre oppstå situasjoner hvor ledelse, styret eller ansatte begår feil som kan medføre straffeforfølgning og potensiell fengselsstraff. Dette kan få store konsekvenser for den det gjelder, selv når feilene begås uten overlegg. Men hvem skal hjelpe når politiet står på døren, påtalemyndigheten krever fengselsstraff eller et offentlig tilsynsorgan krever straff for den ansatte?

Strafferettsforsikring er en svært vanlig forsikring i Europa. Vår forsikringsgiver ROLAND er et av Tysklands største forsikringsselskap innen rettshjelp og har hatt stor suksess med å tilby strafferettsforsikring til bedrifter i Europa – og nå også gjennom første og eneste tilbyder i Norge, Legal Insurance Group.

Legal Defence – hva, hvorfor og for hvem?

Hva?

Legal Defence er en forsikring som sikrer deg og dine ansatte den beste advokathjelpen ved eventuelle straffbare feilgrep som bedriften har begått. Forsikringen dekker kostnader til å ivareta bedriftens rettslige interesser, i saker hvor den er mistenkt for å ha brutt bestemmelser som vedrører:

  • Straffeloven
  • Annen lovgivning hvor overtreder kan straffes med fengsel eller bøter
  • Disiplinær- eller yrkessaker herunder tvangsfullbyrdelse

Hvorfor?

Legal Defence gir solid dekning for advokat- og saksomkostninger dersom virksomheten skulle bli gjenstand for mistanke om straffbare forhold. Forsikringen dekker:

  • Sakskostnader
  • Advokathonorar
  • Sakkyndig- og ekspertuttalelser
  • Utgifter til reise og opphold

For hvem?

For små og mellomstore bedrifter er Legal Defence et nyttig supplement til D&O-forsikring. Forsikringen utformes i henhold til bedriftens størrelse og bransje. For større virksomheter tegner vi skreddersydde avtaler.

EKSEMPEL

Frifunnet

Arbeidsulykke: Tiltalt for overtredelse av Arbeidsmiljøloven

Styrets leder, daglig leder og selskapet ble dømt i tingretten for overtredelse av arbeidsmiljøloven. Styrets leder ble representert ved vår samarbeidende advokat, Advokatfirmaet Fend, og sak ble anket til lagmannsretten. Retten konkluderte med at ansvaret for HMS arbeidet ikke lå hos styret. Det forelå ikke omstendigheter som gjorde det påkrevet med jevnlig styrebehandling og kontroll av selskapets risikovurderinger og rutiner knyttet til HMS. De objektive vilkårene for straff var derfor ikke oppfylt og styrets leder ble frifunnet.

Overnevnte sak ville vært dekket av strafferettsforsikringen.

Legal Insurance Group er din trygge partner og tilbyder av spesialtilpassede rettshjelpsforsikringer til forbrukere og bedrifter i hele Norden.

”Vi er stolte og glade over å være de første og eneste som tilbyr strafferettsforsikring til det norske bedriftsmarkedet. Vi vet at Legal Defence strafferettsforsikring for norske bedrifter vil gi en verdifull trygghet mot menneskelige feil.”

Silje Aune Gammelli
Daglig leder, Legal Insurance Group

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag

Kontakt oss

Forsikringen tegnes individuelt gjennom ledende forsikringsmeglere. Forsikringen er konkurransedyktig priset i henhold til bedriftens størrelse og bransje.